Innkalling til årsmøtet 2013

 

Årsmøte i Blestølen og Omegn Tursti Forening

den 27. april 2013, Kl. 10:00 på Blestølen Dagligvare

 

Agenda 

1.   Velkommen v/ styreleder
2.   Godkjenning av innkalling
3.   Godkjenning av agenda
4.   Valg av referent
5.   Valg av to personer til å underskrive protokollen
6.   Styrets årsberetning
7.   Revidert regnskap pr. 31.12.12
8.   Innkomne forslag
9.   Fastsettelse av årets kontingent

10. Budsjett 2013

11. Valg av 3 styremedlemmer

 

Hilsen

Styret